Tuki- ja erityisopetus

Tuki- ja erityisopetus

 

Espoon suomenkielisessä opetuksessa tuki määritellään perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti kolmiportaisena. Oppilaan kasvun ja oppimisen tuki jakaantuu siten yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Oppilaalla on mahdollisuus sekä tuki- että erityisopetukseen kaikissa tuen eri vaiheissa.

Yleinen tuki on kaikille oppilaille suunnattua tukea. Tehostetun tuen oppilaille tukea annetaan heille tehtyihin oppimissuunnitelmiin pohjautuen. Pienluokalla opiskellaan erityisen tuen piirissä oppilaiden henkilökohtaisiin opetuksen järjestämistä koskeviin suunnitelmiin (HOJKS) pohjautuen.

 

Tukiopetus

Opetuksessa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muuten lisätukea tarvitseville
oppilaille tulee koulun järjestää tukiopetusta. Aloitteen tukiopetuksen antamiseksi voi tehdä opettaja, oppilas itse tai huoltaja. Tukiopetusta annetaan yleensä oppituntien ulkopuolella.

Tukiopetuksen keskeinen tavoite on ehkäistä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia ennakolta niin, ettei oppilas jää pysyvästi jälkeen opinnoissaan.

 

Erityisopetus

Tapiolan koulussa on kaksi laaja-alaista erityisopettajaa, jotka antavat osa-aikaista erityisopetusta niille oppilaille, joilla on oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia. Erityisopetuksella pyritään huolehtimaan siitä, että oppilas saavuttaa peruskoulun tavoitteet.

Osa-aikaisen erityisopetuksen toimintamuotoina kaikilla tuen tasoilla on samanaikais-, pienryhmä- ja tai yksilöopetus sekä muita koulun opettajia konsultoiva tuki. Pienryhmässä harjoitellaan pääsääntöisesti matematiikan, englannin ja ruotsin kielen taitoja.

Pienryhmät vaihtuvat jaksoittain aineenopettajien ja erityisopettajien arvioiden perusteella.