Oppilaan arviointi

Oppilaan arviointi 7. - 9. lk

Perusopetuksen aikana arvioinnin tehtävänä on antaa oppilaalle monipuolista
palautetta oppimisesta sekä ohjata ja kannustaa opiskelua. Arvioinnin kohteena ovat
oppimistulosten lisäksi opiskelu- ja työskentelytaitojen kehittyminen sekä koko
oppimisprosessi.

Arviointi perustuu monipuoliseen osaamiseen. Tärkeitä eivät siis ole
vain kokeissa saavutetut tulokset, vaan myös oppilaan työskentely tunneilla ja
erilaisissa oppimistilanteissa, kotitehtävät ja muut työt. Koulun kasvatustehtävään
kuuluu myös käyttäytymisen arviointi.

Todistuksessa annettavaa arviota voidaan täydentää opettajan, oppilaan ja/tai
kotiväen välisin keskusteluin. Näissä arviointikeskusteluissa välitetään
mahdollisimman monipuolisesti tietoa oppilaan opintojen etenemisestä ja
koulunkäynnistä. Oppilaan itsearviointi puolestaan kehittää oppilaan taitoja säädellä
omaa toimintaansa, tunnistaa edistymistään ja antaa hänelle siten mahdollisuuden
vaikuttaa omaan oppimiseensa.

Päättöarvioinnissa kiinnitetään huomiota arvioinnin vertailukelpoisuuteen
valtakunnallisesti asetettujen arviointiperusteiden pohjalta.
Koulun arviointikäytännöt on kirjattu koulun opetussuunnitelmaan.