Koulun järjestyssäännöt

 

Tapiolan koulun järjestyssäännöt

 

Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen 

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Koulun johtokunta on hyväksynyt järjestyssäännöt ja ne on laadittu yhteistyössä henkilökunnan ja oppilaskunnan kanssa. Järjestyssäännöt ovat nähtävillä koulumme kotisivuilla ja ne käydään vuosittain oppilaiden kanssa läpi.


 

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet 

Oppilaan oikeudet:

 • Oppilailla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan. 

 • Tapiolan koulussa erilaiset oppijat ovat tasavertaisessa asemassa sekä sukupuolten välisen tasa-arvon että kielellisten, kulttuurillisten ja uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksien osalta. 

 • Oppilailla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä ja oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Koulussa on laadittu kiusaamisen vastainen suunnitelma; kiusaamista ennaltaehkäistään ja esille tulevia tapauksia selvitetään aktiivisesti. 

 

Oppilaan velvollisuudet: 

 • Suorittaa oppivelvollisuus.

 • Suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.

 • Osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon. 

 

Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen 

Hyvä käytös 

 • Koulussa noudatetaan hyviä käytöstapoja: kunnioitetaan toisia, annetaan koko kouluyhteisölle työ- ja opiskelurauha, tervehditään toisia sekä noudatetaan annettuja ohjeita. 

 • Noudatetaan hyviä ruokailutapoja ja toimitaan rauhallisesti ruokalassa. Ruokailuun saavutaan omalla vuorolla. Ruokala on kännykkävapaa alue eikä sinne tuoda omia eväitä tai juomia paitsi välipalavälitunnin aikana.  

 • Ruokalaan ei tulla reppujen kanssa eikä ulkovaatteet (takit ja hatut) päällä.

 • Ulkovaatteita ei pidetä oppitunneilla.

 • Tunneille saavutaan ajoissa opiskeluvälineet mukana.

 • Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa. 

 • Kokeessa ei luntata eikä oppilastöissä plagioida. Ohjeita lähteiden käytöstä noudatetaan. Esimerkiksi oppilastöihin ei saa kopioida tekstiä tai kuvia luvatta mainitsematta lähdettä. 

 

Oleskelu ja liikkuminen 

 • Koulun välituntialue on sisäpiha, välituntipiha ja vieressä oleva koripallokenttä ja Tapion urheilukenttä silloin kun se ei ole jäädytetty tai opetuskäytössä. 

 • Välitunnit vietetään koulun alueella ja koulun alueelta poistuminen koulupäivän aikana ilman opetukseen liittyvää syytä on kielletty. Välitunnit sisätiloissa vietetään rauhallisesti. Ulkoalueilla on mahdollisuus monenlaiseen välituntitoimintaan.

 • Koulumme on meidän kaikkien yhteinen: huolehditaan sen siisteydestä ja ympäristöstä. Emme roskaa ja siivoamme jälkemme vastuullisesti.

 • Koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroista huolehditaan ja toisten omaisuutta kunnioitetaan. 

 • Oppilailla on velvollisuus korvata aiheuttamansa vahingot ja siivota aiheuttamansa sotkut tai epäjärjestys. 

 

Turvallisuus, päihteet ja vaaralliset esineet

 • Polkupyöriä ja mopoja säilytetään niille varatuilla alueilla B- ja F-ovien läheisyydessä. 

 • Lumipallojen heittely koulun pihalla on kiellettyä.

 • Koulussamme on kameravalvonta.

 • Oppitunneilla kännykät pidetään äänettömänä poissa käsistä ja niitä käytetään vain opettajan luvalla. 

 • Koulullamme on käytössä ChromeBookeja, ipadeja ja pc:itä, joita opettajan varauksen mukaan käytetään oppitunneilla. Pidämme niistä hyvää huolta.

 • Lailla kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tai aineiden (esim. päihteet, teräaseet, tulentekovälineet) tuominen kouluun on kiellettyä. 

 

Kurinpito 

 • Koulun kurinpidolliset käytänteet ovat kasvatuskeskustelu, jälki-istunto ja määräaikainen erottaminen.  

 • Opettajalla ja rehtorilla on tarvittaessa oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat. Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa. 

 • Koulun rehtorilla ja opettajalla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle.

 

Tiivistelmä järjestyssäännöistä:

 • Tapiolan koulussa noudatamme hyviä käytöstapoja ja kunnioitamme toisiamme.

 • Pidämme huolta toisistamme ja koulustamme: kunnioitamme koulun ja toisten omaisuutta.

 • Saavumme tunnille ajoissa opiskeluvälineiden kanssa.

 • Opiskelemme yhdessä ja huolehdimme yhdessä työrauhasta. Oppitunneilla pidämme  kännykät äänettömänä poissa käsistä ja käytämme niitä vain opettajan luvalla.

 • Välitunnit vietetään rauhallisesti. Ulkoalueilla on mahdollisuus monenlaiseen välituntitoimintaan.

 • Emme poistu koulualueelta koulupäivän aikana ilman lupaa.

 • Ruokailemme omalla vuorolla ruokalassa. Emme käytä kännyköitä ruokalassa. Muistamme hyvät ruokailutavat ja käyttäydymme rauhallisesti.

 • Ruokala on syömistä varten, pidämme käytävät ja kirjaston siistinä.

 • Emme pidä ulkovaatteita oppitunneilla emmekä varsinkaan ruokalassa; ruokala on päähineetön ja reputon alue.