Kielten arviointi

Tapiolan koulussa kieliä opiskellaan monipuolisesti kielten eri osa-alueita (puhuminen, kirjoittaminen, lukeminen ja kuunteleminen) vahvistaen. Kielten arviointi on opetussuunnitelman mukaisesti jatkuvaa ja monipuolista. Arviointi kohdistuu suulliseen ja kirjalliseen tuottamiseen, luetun ja kuullun ymmärtämiseen sekä työskentelyn arviointiin.

 

Työskentelytaidoilla tarkoitetaan perusopetuksen aikana kehittyvää taitoa työskennellä itsenäisesti ja yhdessä, taitoa suunnitella ja arvioida omaa työskentelyään, taitoa toimia vastuullisesti ja parhaansa yrittäen sekä taitoa toimia rakentavasti vuorovaikutuksessa.

Arviointi on luonteeltaan sekä formatiivista ja summatiivista. Formatiivinen arviointi on oppimisen aikana tapahtuvaa oppimista tukevaa ja ohjaavaa arviointia. Summatiivinen arviointi kuvaa, kuinka hyvin oppilas on saavuttanut osaamiselle asetetut tavoitteet. Osaamisen arvioinnin kohteita ovat oppilaan 1) tiedot 2) taidot ja 3) työskentelytaidot.

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden saavuttamisen arviointi on osa formatiivista ja summatiivista arviointia. Monialaiset oppimiskokonaisuudet arvioidaan aina osana oppiainetta.

Itsearviointi ja vertaispalaute ovat osa formatiivista arviointia, mutta ne eivät vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan. Käyttäytymisen arviointi ei vaikuta oppiaineen arviointiin. 

Kielen osaamisen tavoitteet määritellään opsissa yleiseurooppalaisen viitekehyksen taitotasojen puitteissa (A1-A2 perustason, B1-B2 itsenäinen ja C1-C2 taitava kielenkäyttäjä). Taitotasojen sisällöt löytyvät tästä linkistä.

 

Kielten päättöarviointi yläkoulun päättyessä kohdistuu perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 oppimäärän tavoitteiden saavuttamiseen ja on siksi luonteeltaan summatiivista arviointia.

 

Linkit:

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet s. 396-426 (15.4.3. Vieraat kielet)

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa (2020 voimaan tulleet muutokset)