Arviointi

Suurin osa terveystiedon arvioinnista tapahtuu koulutyön arjessa, opettajan ja oppilaan välisessä vuorovaikutuksessa. Lukuvuoden aikana oppilailla on mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti esimerkiksi tunti- ja kotitehtävien, kurssitöiden, kokeiden/ pienempien testien ja tuntiaktiivisuuden kautta. Kurssin arviointiperusteet käydään aina huolellisesti läpi oppilaiden kanssa. Numerolla arvosteltavien kokeiden ym. arvosanat merkitään Wilmaan.

Osa töistä on numeroarvosanoilla arvosteltavia, isompia töitä. Pienemmissä tuntitehtävissä voidaan käyttää skaalaa: välttävä - erinomainen tai suorittamatta - suoritettu; joskus myös hyväksytty - hylätty. Myös nämä työt otetaan huomioon lukuvuositodistusten arvosanassa. 

Arviointi kohdistuu sekä oppilaiden tiedolliseen osaamiseen että terveystiedon taitoihin (esim. kyky tulkita kriittisesti terveystiedon aiheisiin liittyviä aineistoja, sekä kykyä käyttää tarkoituksenmukaisesti tieto- ja viestintäteknologiaa osana terveystiedon opiskelua). Osaa oppiaineen tavoitteista ja harjoiteltavista terveystiedon taidoista ei käytetä arvosanan muodostamisen perusteena (esim. oman itsetuntemuksen ja arvojen tunnistamisen kehittäminen).

Osaaminen terveystiedossa kehittyy oppimäärän päättövaiheeseen saakka. Päättöarvioinnissa määritellään, miten oppilas on peruskoulun päättyessä saavuttanut terveystiedon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso terveystiedon valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Oppilas saa arvosanan kahdeksan, mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Terveystiedon eri vuosiluokilla toistuvat keskeiset aihealueet:

  • ymmärrys terveydestä voimavarana
  • terveyden fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen osa-alue
  • elämänvaiheet (painottuen lapsuuteen ja nuoruuteen)
  • tunnetaidot
  • mielenterveyteen vaikuttavat tekijät
  • itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
  • terveelliset elintavat (lepo, ruoka ja liikunta)

Lisäksi vuosiluokilla painottuvat seuraavat teemat:

7. luokalla mediataidot, murrosiässä tapahtuvat muutokset, riippuvuuden syntymekanismit (painotusalueena tupakkatuotteet)

8. luokalla terveellinen ravinto, monimuotoinen seksuaalisuus, ehkäisy, riippuvuudet (alkoholi), ensiapu

9. luokalla erityisruokavaliot, syömishäiriöt, vastuullinen seksi, riippuvuudet (huumeet ja lääkkeiden väärinkäyttö), kansantaudit, fyysisen ympäristön vaikutus terveyteen