Arviointi

 

 

Suomen kieli ja kirjallisuus on sekä tieto-,  taito- että taideaine. Tunneilla tehdään suullisesti ja kirjallisesti erilaisia tuntitehtäviä ja myös harjoitellaan ja syvennetään laaja-alaisia opiskelutaitoja. Suomen kieli ja kirjallisuus syventää oppilaan omaa kielellistä identiteettiä ja tukee ja vahvistaa ajattelun, lukemisen, vuorovaikutuksen ja kirjoittamisen taitoja. 

Tärkeimmät harjoiteltavat taidot ovat lukutaito, kirjoitustaito, puhe- ja vuorovaikutustaidot sekä kielitaito ja kulttuurintuntemus.

 

Suomen kielessä ja kirjallisuudessa arvioidaan eri osataitoja seuraavasti:

Lukutaito:

– Lukuvuoden aikana luettavat kirjat ja niistä tehtävät erilaiset suulliset ja kirjalliset työt

– Luetuista teksteistä (esimerkiksi kaunokirjallisuudesta, erilaisista mediateksteistä, videoista ja artikkeleista) keskusteleminen ja kirjoittaminen

– Erilaisten tekstien piirteiden ja vaikuttamiskeinojen tunnistaminen

– Lukukokemusten esitteleminen, eritteleminen ja analysoiminen.

Kirjoitustaito:

– Oman tekstin suunnitteleminen

– Erilaisten tekstilajien tuottaminen ohjatusti

– Oman tekstin muokkaaminen palautteen mukaan.

Puhe- ja vuorovaikutustaidot

Oman mielipiteen esittäminen parille, ryhmälle tai koko luokalle

– Oman ryhmän työskentelyyn osallistuminen

– Luokan yhteiseen keskusteluun osallistuminen esimerkiksi aktiivisesti kuuntelemalla

– Tehtyjen töiden suullinen esittely

– Puhe-esitysten, tietoiskujen ja alustusten pitäminen.

Kielitaito ja kulttuurin tuntemus 

– Yleiskielen ja puhekielen piirteiden tunnistaminen

– Yleiskielen ja puhekielen käyttö niille kuuluvissa viestintätilanteissa

– Omien tekstien ja töiden kieliasu

– Erityisesti yhdeksännellä luokalla suomen kielen kehitykseen ja ominaispiirteisiin tutustuminen

– Erityisesti yhdeksännellä luokalla suomalaiseen kirjallisuushistoriaan tutustuminen

– Kielioppikokeet

– Kielenhuoltokokeet.

 

Osa töistä on numeroarvosanoilla (4 -10) arvosteltavia, isompia töitä.

Arvosteluasteikko voi pienemmissä tuntitehtävissä olla myös välttävä - erinomainen tai suorittamatta - suoritettu.

Osa töistä on kirjallisia tuntitehtäviä ja osa tuntitilanteessa tehtäviä keskustelutehtäviä. 

Oppilas saa ohjaavaa palautetta tunnin aikana, kirjallisesti tekemässään työssä ja kirjallisesti Wilmassa tuntimerkintöjen tai koearvosanojen yhteydessä.