Oppimisen ja osaamisen arviointi

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi Tapiolan koulussa:

Arviointi perustuu koulussamme perusopetuksen opetussuunnitelman lukuun 6 ja Espoon opetussuunnitelmaan. 

Arvioinnin tehtävät

Oppilaan arvioinnilla on kaksi toisiaan tukevaa tehtävää:

  • ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaiden itsearvioinnin taitoja (formatiivinen arviointi).

  • määrittää, missä määrin oppilas on saavuttanut oppiaineille asetetut tavoitteet (summatiivinen arviointi)

Formatiivinen arviointi on oppimisen aikana tapahtuvaa kannustavaa ja oppimista ohjaavaa arviointia. Formatiivinen arviointi on itsearviointia, vertaispalautteen antamista tai saamista sekä tavoitteiden saavuttamisen arviointia ja opettajan antaman palautteen vastaanottamista. Formatiivinen arviointi ei edellytä dokumentointia. 

Summatiivisen arvioinnin tehtävänä on osoittaa, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut oppiaineille asetetut tavoitteet. Oppilaille selvitetään oppiaineiden tavoitteet ja arvioinnin periaatteet. Summatiivinen arviointi dokumentoidaan. 

Arviointi on yhdenvertaista. 

Oppilaiden suorituksia ei verrata toisiinsa. Arviointi ei kohdistu oppilaiden persoonaan, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.

Arviointi on avointa. 

Arviointi on jatkuvaa, läpinäkyvää ja avointa. Oppilaat ja huoltajat saavat tietoa, mitä on tarkoitus oppia ja miten oppimista arvioidaan. 

Arviointi on suunnitelmallista ja johdonmukaista.

Arviointikäytänteet muodostavat johdonmukaisen kokonaisuuden ja arviointiperiaatteet ovat yhteneväiset. Arvioinnin avulla saatu tieto auttaa opettajia tunnistamaan oppilaiden mahdollisen tuen tarpeen ja suuntaamaan opetusta tarpeiden mukaisesti. 

Arviointi on monipuolista. 

Oppimista, osaamista ja työskentelyä arvioidaan monipuolisesti. Monipuolinen arviointi perustuu eri menetelmin kerättyihin näyttöihin. Oppilaalla on mahdollisuus osoittaa oppimistaan ja osaamistaan eri tavoin ja tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisin keinoin.

Arviointi perustuu tavoitteisiin ja kriteereihin.

Oppimisen, osaamisen ja työskentelyn arviointi perustuu opetussuunnitelmaan.

Arviointikriteerit määrittelevät eri arvosanoihin vaadittavan osaamisen tason. 

Oppilaille avataan työskentelytaitoja ja oppimisen tavoitteita eri oppiaineissa. Oppilaille kerrotaan esimerkiksi arvioitavien näyttöjen arviointikriteerit etukäteen. 
 

Arviointi edistää oppimista.

Omien vahvuuksien tunnistaminen sekä kehityskohteiden nimeäminen sekä saavutettujen tavoitteiden arviointi, itsearviointi ja arviointikeskustelut ovat osa oppimista tukevaa arviointia. 

Päättöarvioinnin kriteerit 

Päättöarviointi tarkoittaa sitä, että oppilaan taitoja arvioidaan suhteessa opetussuunnitelman päättöarvioinnin kriteereihin. Kaikissa osa-alueissa ei tarvitse olla yhtä vahva saadakseen hyvän tai kiitettävän kokonaisarvosanan. Päättöarviointi ei muodostu suoraan arvioitavien suoritusten keskiarvosta.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Perusopetuksessa arviointi kohdistuu oppimiseen, osaamiseen ja työskentelemiseen. Osaamisen arviointi kohdistuu oppilaan tiedolliseen ja taidolliseen osaamiseen.

Työskentelyn arviointi on osa oppiaineen arviointia.  

Työskentelytaidoilla tarkoitetaan perusopetuksen aikana kehittyvää taitoa työskennellä itsenäisesti ja yhdessä. Työskentelytaito on taitoa suunnitella ja arvioida omaa työskentelyään, taitoa ottaa huomioon työskentelystä saamansa palaute ja toimia sen mukaisesti. Se on taitoa toimia vastuullisesti ja parhaansa yrittäen sekä taitoa toimia rakentavasti vuorovaikutuksessa.

Työskentelytaitoja ovat esimerkiksi:

– Annettujen ohjeiden kuunteleminen ja noudattaminen 

– Läksyjen tekeminen ja tarkistaminen

– Tehtävien palauttaminen ajoissa 

– Tavoitteellinen työskentely oppitunnin aikana

– Ryhmätyöhön osallistuminen ja muiden työskentelyn mahdollistaminen

– Omien vahvuuksien tai kehityskohteiden tunnistaminen.

Oppiaineiden arviointikäytänteet

Eri oppiaineiden arviointikäytänteiden kuvaukset löytyvät Tapiolan koulun kotisivuilta jokaisen oppiaineen kohdalta.

Näytöistä annetaan palautetta joko suullisesti tuntitilanteessa, Wilman tuntimerkinnöissä tai Wilman koemerkinnöissä sekä Classroomissa. Arviointikriteerit ja koealueet näkyvät oppilaille ja huoltajille Classroomissa tai Wilmassa. 

Todistukset

Oppilas saa välitodistuksen Tapiolan koulussa syyslukukauden lopussa. 

Oppilas saa lukuvuositodistuksen 7. ja 8. vuosiluokilla lukuvuoden päättyessä. 

9.-luokkalaiset saavat kirjallisen välipalautteen sekä syksyllä että keväällä lukukauden puolivälissä.

9. luokalla oppilas saa välitodistuksen syyslukukauden lopussa ja lukuvuosiarvion lukuvuoden lopussa, joka on näkyvillä Wilmassa. Tämä lukuvuosiarvio on arvio 9. luokan oppimäärästä kyseisessä oppiaineessa ja sen voi saada jo syyslukukauden lopussa, mikäli aineen opetus ei jatku kevätlukukauden aikana. Tällöin keväällä tulee vain päättöarvio. Keväällä alkaneet opinnot arvioidaan kevään lopuksi lukuvuosiarviossa, joka näkyy vain Wilmassa. Lopullinen päättöarvosana tulee päättötodistukseen, jossa arviointi on suoritettu päättöarvioinnin kriteerein.

Huom! 9. luokan lukuvuosiarvio voi olla eri arvosana kuin päättöarvosana, jossa otetaan huomioon yläkoulun oppimäärä.