Arviointi

 

Musiikin arviointi on monipuolista ja jatkuvaa. Oppilas saa palautetta suullisesti osaamisestaan ja työskentelystään tuntitilanteissa. Arvioinnissa hyödynnetään myös itsearviointia ja vertaispalautetta sekä mahdollisuuksien mukaan arviointi/palautekeskusteluja. 

Myös painotetun musiikin (musiikkiluokat) arviointi perustuu valtakunnallisiin arviointikriteereihin. 

Osallisuus

 • Musiikillisen ryhmän jäsenenä toimiminen

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen

 • Äänenkäyttö ja laulaminen musiikkiryhmän jäsenenä 

 • Soittaminen musiikkiryhmän jäsenenä (keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimet) 

7. luokalla bändisoittimien perusteet (kitara, basso, rummut, piano)

 • Musiikkiliikunta

 • Ääniympäristön ja musiikin kuuntelu sekä siitä keskusteleminen

 • Musiikin luova tuottaminen (esim. improvisointi, sovitus- ja sävellystyöt) 

 • Musiikkiteknologian käyttö 

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

 • Musiikin tarkastelu taiteenlajina sekä musiikin käyttö viestimiseen ja vaikuttamiseen eri kulttuureissa

 • Musiikin merkintätapojen, käsitteiden ja terminologian käyttö musiikillisessa toiminnassa

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

 • Laitteiden ja soittimien turvallinen käyttö musisointitilanteissa, huomioiden äänen ja musiikin voimakkuuteen liittyvät tekijät

Oppimaan oppiminen musiikissa

 • Oppilas kehittää musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla, oppii asettamaan tavoitteita musiikilliselle oppimiselleen ja arvioimaan taitojensa edistymistä suhteessa tavoitteisiin