Arviointi

 

Matematiikan opetus ja arviointi rakentuvat keskeisten tietojen ja taitojen kehittämiseen.

 

1. Käsitteet

Oppilas tuntee tarvittavat käsitteet, osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä ja osaa vertailla käsitteiden välisiä yhteyksiä ja eroja.

2. Menetelmät

Oppilas osaa rutiinimenetelmät ja pystyy käyttämään niitä tutuissa tilanteissa.

3. Ongelmanratkaisu

Oppilas osaa ratkaista matemaattisia ongelmia käyttäen tilanteeseen sopivaa menetelmää sekä vertailla eri menetelmien etuja ja rajoituksia.

4. Perusteleminen ja pohdinta

Oppilas osaa esittää ratkaisunsa vaiheet kirjallisesti käyttäen matematiikan eri esitystapoja tilanteeseen soveltaen. Oppilas osaa suullisesti selittää ja selventää ratkaisumenetelmänsä. Oppilas osaa keskusteluissa seurata muiden matemaattisia ajatuksia.

Oppilas osaa tehdä matemaattisia johtopäätöksiä, perustella ja argumentoida.

ARVIOINTI

Arviointi muodostuu seuraavista osa-alueista, joilla oppilas voi osoittaa osaamisensa:

 • tuntityöskentely

 • kotitehtävät

 • vihkotyöskentely

 • erilaisten välineiden ja ohjelmien hyödyntäminen

 • testit

 • kokeet

 • erilaiset projektityöt

 • valtakunnallinen koe 9-luokalla

 • erilaiset vapaaehtoiset kilpailut

Lukuvuosittain käydään arviointikeskusteluja ja tehdään itsearviointeja.

Päättöarvosanaan arvioidaan 9. luokan osaamisen taso.

 

Keskeisimmät sisällöt eri vuosiluokilla:

7-luokka

 • Matemaattiset merkinnät ja oikeinkirjoitus matematiikassa

 • Peruslaskutoimitukset kokonais-, murto- ja desimaaliluvuilla

 • Geometrian peruskäsitteet ja geometrinen piirtäminen

 • Luvut

 • Muuttuja laskuissa

 • Yhtälön ratkaisemisen perusteet

 • Ohjelmoinnin alkeita

8-luokka

 • Potenssilaskenta

 • Polynomilaskenta

 • Yhtälö 

 • Tasogeometria ja Pythagoraan lause

 • Vastauksen ilmoitustarkkuus

 • Prosenttilaskenta

 • (Funktiolaskenta)

 • Ohjelmointia

9-luokka

 • Funktiot

 • Yhtälöpari

 • Trigonometria ja avaruusgeometria

 • Todennäköisyys

 • Tilastot

 • Kertausta

 • Talous- ja verotusprojekti yhdessä yhteiskuntaopin ja opon kanssa (MOK)

 • Ohjelmointia