Arviointi

Liikunnan arviointi

Uuden opetussuunnitelman (2016) mukaan puolet liikunnan arvosanasta tulee työskentelytaitojen oppimisesta ja toinen puoli muodostuu liikunnan taitojen ja tietojen oppimisesta.

1. työskentelytaitojen oppiminen pitää sisällään muun muassa aktiivisuuden tunneilla, liikuntatunneille varustautumisen, liikuntamyönteisyyden, toisten huomioimisen ja yhteistyötaidot

2. liikunnan taitojen ja tietojen oppimisessa arvioidaan motorisia ja havaintomotorisia perustaitoja, liikunnan lajitaitoja, fyysistä toimintakykyä ja sen kehittymistä.

Osana arviointia oppilaat tekevät itsearvioinnin syksyllä. Tehdyn itsearvioinnin pohjalta käydään arviointikeskustelut liikunnanopettajan kanssa.

Kahdeksasluokkalaisille tehdään opetussuunnitelman mukaisia Move-mittauksia. Mittaukset ovat osa valtakunnallista tiedonkeruu ja palautejärjestelmää, mutta ennen kaikkea tavoitteena on tuottaa tietoa oppilaiden fyysisestä toimintakyvystä 8. vuosiluokilla tehtäviin laajoihin terveystarkastuksiin. Move-mittausten tuloksia ei käytetä oppilaan arvioinnin perusteina, kuten ei muitakaan kunto-ominaisuuksia.

 

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Perusopetuksen%20p%C3%A4%C3%A4tt%C3%B6arvioinnin%20kriteerit%2031.12.2020_1.pdf