Arviointi

 

Oppimisen arviointi kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaiden yksilöllisen edistymisen huomioivaa. Arvioinnilla tuetaan kuvan tuottamisen ja tulkinnan taitojen, taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemuksen, pitkäjänteisten työtapojen sekä itsearviointitaitojen kehittymistä. Oppilaita ohjataan arvioinnilla omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen. 

Opetuksen tavoite ja arvioinnin kohteet:

VISUAALINEN HAVAITSEMINEN JA AJATTELU

 • taiteen, ympäristön ja kulttuurin havaitseminen
 • omista perustelluista näkemyksistä ja taiteesta keskusteleminen
 • omien havaintojen ja ajatusten kertominen kuvallisesti ja sanallisesti

KUVALLINEN TUOTTAMINEN

 • erilaisten materiaalien, tekniikoiden ja ilmaisun keinojen soveltaminen omassa työskentelyssä
 • omatoiminen, tutkiva ja aktiivinen työote oman osaamisen kehittämiseksi
 • aktiivinen ja ryhmän toimintaa edistävä työskentely osana yhteistoiminnallista ryhmää
 • mielipiteiden ja ajatuksien ilmaisu ja viestinnän ja mainonnan keinojen soveltaminen omissa kuvissa

VISUAALISEN KULTTUURIN TULKINTA

 • kuvataiteen käsitteistön hallitseminen ja monipuolinen käyttäminen omissa tulkinnoissa
 • ymmärrys visuaalisen kulttuurin moninaisuuden, historiallisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutuksesta kuviin
 • visuaalisen kulttuurin tarkastelu teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista
 • eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapojen rohkea ja ennakkoluuloton kokeilu omissa töissä

ESTEETTINEN, EKOLOGINEN JA EETTINEN ARVOTTAMINEN

 • taiteessa, ympäristössä ja visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin arvoihin kantaa-ottava työtapa
 • kestävän kehityksen ja kulttuurisen moninaisuuden huomioon ottaminen omassa työskentelyssä
 • visuaalisen kulttuurin vaikuttamisen mahdollisuuksien ymmärtäminen ja soveltaminen omissa kuvissa