Arviointi

 

Kotitalouden arviointi on monimuotoista ja kohdistuu oppilaan kykyyn toimia eri tilanteissa ja toteuttaa kotitalouden tehtäviä. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota kotitalouden taitojen kehittymiseen.

Käytännön toimintataidot:

 • Työn suunnittelu ja toteuttaminen sekä oman toiminnan tarkastelu

 • Kädentaidot kotitalouden perustehtävien toteuttamisessa

 • Luovuus ja estetiikka 

 • Valintojen tekeminen ja niiden perustelut toiminnassa

 • Ajanhallinta ja järjestyksen ylläpitäminen

 • Turvallisuus, hygienia ja voimavarojen kannalta kestävä toiminta

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot:

 • Kuuntelu, keskustelu ja argumentointi yhteisessä suunnittelussa

 • Työskentely yksin ja ryhmässä

 • Tehtävistä ja ajankäytöstä sopiminen ryhmässä

Tiedonhallintataidot:

 • Toimintaohjeiden, merkkien ja symbolien käyttäminen

 • Kotitalousalan käsitteiden käyttäminen, tietojen ja taitojen soveltaminen sekä luovat ratkaisut tilanteissa

 • Ympäristö- ja talousteot toiminnassa ja päätöksenteossa

 • Omaa hyvinvointia edistävät valinnat

 • Luotettavan tiedon hankinta ja käyttö

Kotitalouden arvioitavat tehtävät voivat olla:

 • Ruoanvalmistustehtäviä

 • Leivontatehtäviä

 • Siivoustehtäviä

 • Vaatehuoltotehtäviä

 • Lajitteluun ja kierrätykseen liittyviä tehtäviä

 • Kirjallisia tehtäviä

 • Videointitehtäviä

 • Käytännön kotitehtäviä

 • Itsearvointitehtäviä

 • Oppimispäiväkirjamerkintöjä

 • Teoriakokeita

 • Käytännön kokeita

 • Pienimuotoisia projekteja tai esitelmiä yksin, pareittain tai ryhmässä

Osa töistä on numeroarvosanoilla (4 -10) arvosteltavia, isompia töitä tai kokeita. 

Arvosteluasteikko voi pienemmissä tuntitehtävissä olla myös välttävä - erinomainen tai suorittamatta - suoritettu. Myös nämä työt otetaan huomioon lukuvuositodistusten arvosanassa. 

Iso osa näytöistä muodostuu jatkuvana näyttönä käytännön tuntitehtävinä (ruoanvalmistus, leivonta, siivous, vaatehuolto ja kierrätys) ja osa on kirjallisia tuntitehtäviä. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja arvioidaan jatkuvana tuntityön seurantana.

Oppilas saa palautetta taidoistaan, osaamisestaan ja edistymisestään myös tuntitilanteessa suullisesti. Isompien töiden ja projektien tekeminen on aina ohjattua ja aikataulut ovat etukäteen tiedossa.