Evankelis-luterilaisen uskonnon arviointi

Uskontoa opiskellaan läpi yläkoulun. Päättöarvosana annetaan 9. luokalla.

7. luokalla tutustutaan uskonnon merkitykseen ilmiönä ja opiskellaan maailmanuskontoja tieteellisen uskonnontutkimuksen eri näkökulmista. Maailmanuskontojen lisäksi perehdytään luonnonuskontoihin, uusiin uskonnollisiin liikkeisiin ja uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena.

8. luokalla perehdytään kristinuskon syntyyn, kehitykseen, levinneisyyteen ja vaikutukseen Suomessa ja maailmalla. Kirkkokunnista keskiössä on katolinen ja ortodoksinen kirkko sekä protestanttiset kirkot, painottaen luterilaista kirkkoa. 

9. luokalla opiskellaan etiikan perusteita, uskontojen etiikkaa ja erilaisia argumentaation tapoja sekä perehdytään erilaisiin eettisiin kysymyksiin yksilön, yhteiskunnan, ihmiskunnan ja ympäristön kannalta. Tutustumme myös Raamatun syntyhistoriaan, keskeiseen sisältöön, tutkimukseen ja tulkintaan sekä vaikutukseen eettisissä kysymyksissä.

Uskonnon opiskelussa harjoitellaan erilaisia taitoja:

  • erilaisten lähteiden käyttö ja tulkinta (kirjalliset lähteet, kuvat, tilastot, kartat tms.) sekä lähdekritiikki.

  • tiedonhankinta ja sen soveltaminen.

  • uskontojen merkityksen hahmottaminen kulttuurissa ja yhteiskunnissa eli ns. uskonnon ja kulttuurin lukutaito.

  • erilaisten argumentaation tapojen havaitseminen ja arviointi. 

  • uskonnollisen ja tieteellisen kielen erottaminen. 

  • eettisen ajattelun taidot.

Arviointi perustuu uskonnon sisältöjen ja taitojen monipuoliseen hallintaan sekä tuntityöskentelyyn (osallistuminen opetukseen, annettujen ohjeiden noudattaminen, tehtävien tekeminen ja työrauhan antaminen). Osaamista mitataan kokeilla ja muilla arvosteltavilla tehtävillä, kuten kirjoitelmilla ja ryhmätöillä.