Maantiedon arviointi

Suurin osa maantiedon arvioinnista tapahtuu koulutyön arjessa, opettajan ja oppilaan välisessä vuorovaikutuksessa. Lukuvuoden aikana oppilailla on mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. 

Arviointi kohdistuu sekä oppilaiden tiedolliseen osaamiseen että maantiedon taitoihin. Lisäksi arvioidaan taitoa käyttää maantiedolle ominaista välineistöä sekä tieto- ja viestintäteknologiaa. 

Tiedollinen osaaminen

 • Lukuvuoden aikana tehtävät kirjalliset kokeet
 • kirjalliset tehtävät
 • ryhmätyöt
 • tehtyjen töiden suullinen esittäminen

Maantiedon taidot

 • Geomediataidot. Geomedialla viitataan maantieteellisiin lähteisiin, kuten karttoihin, kuviin, videoihin, tilastoihin, karttapalveluihin tai muuhun tietoon, joka liittyy aihepiiriltään maantieteeseen. 
 • eri lähteistä saadun tiedon kriittinen arviointi
 • tieto- ja viestintäteknologian osaaminen
 • kartografian taidot: fyysisten ja teemakarttojen piirtäminen ja hyödyntäminen
 • mittakaavan ymmärtäminen
 • karttojen ”kielen”, karttamerkkien ymmärtäminen

Osa töistä on numeroarvosanoilla arvosteltavia, isompia töitä. 

Pienemmissä tuntitehtävissä voidaan käyttää skaalaa: välttävä - erinomainen tai suorittamatta - suoritettu; joskus myös hyväksytty - hylätty. Myös nämä työt otetaan huomioon lukuvuositodistusten arvosanassa. 

Osa näytöistä on kirjallisia tuntitehtäviä ja osa tuntitilanteessa tehtäviä tehtäviä.

Yläkoulun aihealueet

 • 7. luokalla maailman maantietoa
 • 8. luokalla luonnonmaantiede, painopisteenä Fennoskadia
 • 9. luokalla kulttuurimaantiede 

Päättöarvioinnissa määritellään, miten oppilas on peruskoulun päättyessä saavuttanut maantiedon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso maantiedon valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Oppilas saa arvosanan kahdeksan, mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.