Biologian arviointi

Biologian opetuksen tehtävänä on auttaa oppilaita ymmärtämään elämää ja sen kehittymistä, kartuttaa oppilaan luonnontuntemusta sekä ohjata oppilaita ymmärtämään ekosysteemien toimintaa, ihmisen elintoimintoja sekä perinnöllisyyden ja evoluution perusteita.

Biologian opetus auttaa oppilaita ymmärtämään, miten biologian tietoja ja taitoja voidaan soveltaa ja hyödyntää omassa elämässä, eettisissä pohdinnoissa, ajankohtaisten biologiaan liittyvien uutisten seurannassa sekä siinä, kuinka yhteiskunnalliseen päätöksentekoon voidaan vaikuttaa. Biologian opetus kehittää oppilaiden ympäristötietoisuutta ja halua vaalia luonnon monimuotoisuutta. Oppilaat saavat valmiuksia vaikuttaa ja osallistua oman lähiympäristönsä kehittämiseen ja sen säilymiseen elinvoimaisena. Oppilaita ohjataan kestävään elämäntapaan ja globaalin vastuun ymmärtämiseen. Oppiaineen kokonaistuntimäärä yläkoulun aikana on pieni yhteensä 3,5 vuosiviikkotuntia.

Osa biologian arvioinnista tapahtuu oppitunneilla opettajan ja oppilaan välisessä vuorovaikutuksessa. Osin tietoja ja taitoja arvioidaan erilaisten kirjallisten näyttöjen avulla. Oppilailla on mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti.

Tiedollista osaamista ja asioiden ymmärtämistä arvioidaan eri tavoin, esimerkiksi:

  • kirjalliset kokeet
  • kirjalliset tehtävät
  • ryhmätyöt
  • suulliset esitykset

Taitotavoitteiden arviointi:

  • työskentely oppitunneilla monipuolisten tehtävien parissa

Arvioinnissa voidaan käyttää myös skaalaa: välttävä - erinomainen tai suorittamatta - suoritettu; joskus myös hyväksytty - hylätty. Myös nämä työt otetaan huomioon lukuvuositodistusten arvosanassa. 

Osa näytöistä on kirjallisia tuntitehtäviä ja osa tuntitilanteessa annettavia muita näyttöjä.

Yläkoulun aihealueet: 

7. luokalla vesien biologiaa

8. luokalla metsät

9. luokalla ihmisen biologiaa

Päättöarvioinnissa määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut biologian oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. 

Oppilas saa arvosanan kahdeksan, mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista arvosanalle kahdeksan. Tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen osalta tai joidenkin muiden tavoitteiden osalta.