Oppilashuolto

Oppilashuolto on tärkeä osa koulun perustoimintaa. Sen tavoitteena on oppilaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Hyvällä oppilashuollolla ehkäistään ongelmien syntymistä, turvataan varhainen tuki sitä tarvitseville ja edistetään kouluyhteisön yhteisöllistä toimintaa, oppilaiden osallisuutta sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä, koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä on monialainen.

Oppilashuoltoryhmään kuuluu rehtori (tarvittaessa myös apulaisrehtori), terveydenhoitaja, psykologi, kuraattori, laaja-alaiset erityisopettajat ja oppilaanohjaaja. Ryhmään voidaan tarvittaessa kutsua myös muita opettajia sekä oppilaskunnan, huoltajien, nuorisotoimen ja muiden toimijoiden edustajia. Yhteisöllisen oppilashuollon edistäminen kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. Heidän on tehtävissään edistettävä oppilaiden ja kouluyhteisön hyvinvointia sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Yhteisöllisen oppilashuollon lisäksi oppilaalla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon, johon kuuluvat a) kouluterveydenhuollon palvelut, b) oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut ja c) monialainen yksilökohtainen oppilashuolto. Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina oppilaan sekä tarvittaessa huoltajan suostumukseen. Koulun ja oppilashuollon henkilökunnalla on velvollisuus ohjata oppilasta hakemaan tarvitsemiaan oppilashuollon palveluja.

Oppilashuoltotyössä luottamuksellinen ja arvostava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan on ensisijaisen tärkeää. Lapsen etu ja hänen hyvinvointinsa edistäminen ohjaavat toimintaa.

 

 

Takaisin