Etäinfo valinnaisaineista 7. luokkien huoltajille 2.3

14.2.2023

Kutsu tullut wilmassa huoltajille. Teams-linkki ilmestyy kotisivuille. 

Valinnaisaineinfot ja kyselytuokio huoltajille:

17.00-17.20 Oppilaat, joilla on musiikkipainotus (luokat 7A ja 7B)

17.20-17.40 Oppilaat, joilla on pitkä valinnainen kieli (A2)

17.40-18.00 Oppilaat, jolla ei ole aiemmin tehtyjä, valinnaisuutta rajoittavia ainevalintoja (musiikkipainotus tai pitkä kieli)

 

TEAMS-linkki valinnaisaineinfoon: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzczOTExN2MtOTM3Ny00ODAzLThiNjItYzM2MDFmNjE5ZmFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2209bbd251-b9b0-417a-ba60-c9ce29b72d3e%22%2c%22Oid%22%3a%22e241ffd8-5834-4256-8648-550d08ff7e5b%22%7d